معاونت آموزشی

Vice-Chancellor for Education

آگهی استخدام عضو هیات علمی پیمانی

 | تاریخ ارسال: 1400/1/11 | 
آگهی استخدام عضو هیات علمی پیمانی
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی
مرکز امور هیئت علمی

هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی
با استعانت از درگاه خداوند متعال و در آستانه سال نو و با تبریک اعیاد شعبانیه به اطلاع می رساند، هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی مرکز امور
هیئت علمی معاونت آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
هجدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیات علمی پیمانی
در رشته های علوم پایه و بالینی دانشگاهها / دانشکدههای علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته را برگزار مینماید ثبت نام به صورت
متمرکز و اینترنتی بوده و ملاک ثبت نام در فراخوان متقاضیان گرفتن کد رهگیری میباشد.

مهلت ثبت نام از ۲۷اسفندماه ۱۳۹۹تا ساعت ۲۴مورخ ۳۱فروردین ۱۴۰۰می باشد
توصیه مهم: داوطلبان محترم، در احتساب امتیازات علمی ، صرفاً به مستندات بارگذاری شده به صورت الکترونیکی در سامانه،
امتیاز تعلق میگیرد

شرایط عمومی
الف( اعتقاد به مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی و قانون ساسی
ب( تدین به یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی
ج( داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
د( عدم محکومیت به محرومیت از استخدام دولتی و سابقه محکومیت کیفری و جزائی
ه( عدم اعتیاد به دخانیات ، مواد مخدر و روان گردان
و( انجام خدمت وظیفه عمومی ، دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت قانونی و یا پایان دوره ضرورت نظام )ویژه آقایان(
ز( تایید صلاحیت های علمی و عمومی داوطلبان در هیات های اجرایی جذب دانشگاهها و هیات مرکزی جذب وزارت متبوع طبق مصوبات شورای عالی
انقلاب فرهنگی

شرایط اختصاصی
دارا بودن دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی )و یا گواهی دوره فلوشیپ( در رشته های بالینی و دانشنامه دکترای تخصصی ) (Ph.Dو یا مدرک
کارشناسی ارشد در رشته های علوم پایه

حداکثر سن برای داوطلبین استخدام که مدرک کارشناسی ارشد داشته باشند ۳۵سال و برای دارندگان دانشنامه دکتری تخصصی) (Ph.Dو دانشنامه
تخصصی و فوق تخصصی و یا دوره فلوشیپ ۴۵سال است .
تبصره :۱مستخدمینی که دارای مدرک دکترای تخصصی
) ، (Ph.Dبورد تخصصی و فوق تخصصی هستند تنها درصورت دارا بودن حداکثر ۱۵سال سنوات
خدمت می توانند در فراخوان جذب هیات علمی شرکت نمایند. شرایط سنی این دسته متقاضیان مطابق بند ۲شرایط اختصاصی خواهد بود.
تبصره :۲مستخدمین کشوری با مدرک کارشناسی ارشد به استثنای کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی اتاق عمل )با رعایت شرایط تبصره (۱
نمیتوانند در
فراخوان شرکت نمایند.

شرکت افراد مشغول به تحصیل در فراخوان ممنوع میباشد.
تبصره : چنانچه متقاضیان در زمان انجام مراحل جذب در آزمون
Ph.Dیا فوق تخصص و یا فلوشیپ پذیرفته شوند نیز مشمول این بند بوده و پرونده آنها از
دستور کار جذب خارج خواهد شد.

شرکت متعهدین خدمت به دانشگاهها و دانش آموختگان مقاطع مورد تایید تحصیلی، در آزمون فراخوان دانشگاهها بلامانع است. شرکت در فراخوان
)متعهدین خدمت که تعهدات را در یکی از دانشگاههای علوم پزشکی میگذرانند در فراخوان سایر دانشگاهها به غیر از دانشگاه محل تعهد یا خدمت با
موافقت کتبی موسسه مبداء ممکن خواهد بود.(
تبصره (۱-۴دانش آموختگان مقاطع
صرفاً دکترای تخصصی) (Ph.Dو کارشناس ارشد جهت شرکت در فراخوان نیاز به شروع تعهدات در
دانشگاهها ندارند
.
تبصره (۲-۴متقاضیان کارشناس ارشد و
Ph.Dکه بنا به نیاز دانشگاه بصورت کتبی، تعهدات خود را بصورت غیر هیئت علمی میگذرانند نیز می توانند در
فراخوان دانشگاه محل تعهد شرکت نمایند. و در صورت موافقت دانشگاه محل خدمت/محل تعهد میتوانند در فراخوان سایر دانشگاهها شرکت نمایند.
تبصره (۳-۴شرکت در فراخوان برای مشمولین قانون نحوه تامین هیات علمی،
بعد از گذشت دوره ضرورت) ۲۴ماه( میسر می باشد. بدیهی است
جذب نهایی و پیمانی شدن افراد مذکور پس از اتمام تعهد و انجام فرایند صدور کارت پایان خدمت خواهد بود.
تبصره (۴- ۴
متخصصین متعهد خدمت درمانی صرفاً در صورت داشتن موافقت کمیسیون مشترک درمان و آموزش وزارت متبوع
میتوانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شرکت نمایند. و در صورت موافقت کتبی دانشگاه محل تعهد در فراخوان سایر دانشگاهها نیز میتوانند شرکت نمایند.
لازم به ذکر است چنانچه کمتر از ۶ماه به پایان تعهدات درمانی متقاضیان باقی مانده باشد شرکت آنان در فراخوان علیرغم نداشتن موافقت کمیسیون
مشترک آموزش و درمان وزارت متبوع در فراخوان دانشگاههای علوم پزشکی کشور بلامانع می باشد.
تبصره (۵- ۴متخصصین متعهد خدمت درمانی که از
سهمیه استخدامی و یا از سهمیه مناطق محروم و سهمیه خانمها جهت پذیرش در دوره
تخصصی استفاده کرده باشند، صرفاً درصورت داشتن موافقت کمیسیون مشترک درمان و آموزش وزارت متبوع میتوانند در فراخوان شرکت نمایند.
تبصره (۶- ۴متخصصین دارای دانشنامه تخصصی
دندانپزشکی که بصورت درمانی یا هیات علمی در دانشگاه تعهد می گذرانند میتوانند در فراخوان
دانشگاه محل انجام تعهدات شرکت نمایند. و درصورت موافقت دانشگاه محل خدمت/محل تعهد میتوانند در فراخوان سایر دانشگاهها شرکت نمایند.
تبصره (۷- ۴دارندگان مدرک قبولی دانشنامه
فوق تخصصی که تعهدات فوق تخصص را به صورت درمانی یا هیات علمی میگذرانند صرفاً می توانند در
فراخوان دانشگاه محل تعهد خود شرکت نمایند .
این متقاضیان پس از شروع تعهدات میتوانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شرکت نمایند. و همچنین تنها در صورت باقی ماندن حداکثر ۶ماه به پایان
تعهدات )فوق تخصص( و با موافقت کتبی دانشگاه محل خدمت/محل تعهد میتوانند در فراخوان سایر دانشگاهها نیز شرکت نمایند .

عنوان رشته متقاضی می بایست با عنوان رشته درج شده در فراخوان دقیقا مطابقت داشته باشد و پذیرش مدارک مشابه ممنوع میباشد .
بر اساس مصوبات هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی ،نخبگان می توانند جهت شرکت در فراخوان ۵انتخاب داشته باشند که می بایست
دو انتخاب
آموزشی و دو انتخاب پژوهشی باشد. واجدین شرایط نخبگی با امتیاز ویژه در فرآیند پذیرش هیات علمی دانشگاهها دارای اولویت میباشند
مشروط بر آنکه گواهی نخبگی را در زمان شرکت در فراخوان ارائه نمایند.

ایثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان ۱۵درصد و بالاتر، آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان جانبازان ۲۵درصد و
بالاتر، رزمندگان با حداقل ۶سابقه حضور در جبهه که دارای مدرک علمی دکترای مورد تایید وزارتین علوم و بهداشت می باشند و
شرایط علمی مصوب
شورای عالی انقلاب فرهنگی را داشته باشند
در اولویت استخدام قرار دارند.
متقاضیانی که از طریق آموزش از راه دور )دوره های مجازی( و یا دوره های غیرحضوری تحصیلات خود را به پایان رسانیدهاند نمیتوانند در فراخوان
جذب هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور شرکت نمایند.

-۹اعضای هیات علمی شاغل به صورت رسمی و پیمانی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور نمیتوانند در فراخوان شرکت نمایند
-۱۰متقاضیانی که بورسیه دانشگاه خاصی هستند تنها در صورت انتقال تعهدات بورس به دانشگاه دیگر میتوانند در فراخوان آن دانشگاه شرکت نمایند، در
غیر این صورت تنها میتوانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد بورسیه شرکت نمایند .

-۱۱متقاضیان دارنده مدرک تحصیلی بالاتر از رشته و مقطع اعلام شده در فراخوان، حق شرکت در فراخوان اعلام شده در مقطع پایینتر را ندارند.
تبصره: در مواردی که اعلام نیاز دوره فلوشیپ قید شده، تصمیم گیری در مورد بررسی پرونده ها با مدرک تخصصی )درصورت عدم مراجعه متقاضی با
مدرک دوره فلوشیپ اعلام شده( بر عهده هیئت مرکزی جذب خواهد بود.

- دانش آموختگان رشته های مامایی، بهداشت باروری و کلیه گرایشهای پرستاری تنها به صورت بالینی جذب دانشگاههای
علوم پزشکی خواهند شد.

- دانش آموختگان رشته های طب هوا فضا- طب ورزشی- طب کار- پزشکی اجتماعی و طب سالمندی پس از فراغت از تحصیل
میتوانند در فراخوان شرکت نمایند.

- دانش آموختگان رشته پزشکی قانونی به شرط ارایه عدم نیاز سازمان پزشکی قانونی میتوانند در فراخوان شرکت نمایند.
- چنانچه در هر یک از مراحل پذیرش یا پس از آن خلاف اطلاعات اعلام شده توسط متقاضی محرز شود، مراحل طی شده کان
لم یکن تلقی شده و در صورت صدور حکم استخدامی حکم صادره لغو و بلا اثر می گردد.

- شرکت در فراخوان دو دانشگاه مجاز خواهد بود
تبصره: از بین اولویتهای انتخابی متقاضی، اولویت با جذب در دانشگاهی است که هیئت مرکزی جذب تائید کرده است و متقاضی
مکلف است در اولین محلی که هیئت مرکزی جذب تائید مینماید به خدمت مشغول شود.

تذکرات بسیار مهم
استخدام اعضای هیات علمی در دانشگاهها:
منوط به موافقت سازمان اداری استخدامی کشور با اعطای مجوز جهت جذب خواهد بود
منوط به داشتن ردیف و مجوزهای استخدامی توسط دانشگاههای ذیربط خواهد بود .
استخدام اعضای هیات علمی در مرتبه استادیار به صورت تمام وقت جغرافیایی و در مرتبه مربی به صورت تمام وقت
مییباشد.

متقاضیانی که در مقطع کارشناسی ارشد جهت مرتبه مربی در رشته پرستاری به صورت پرستاری مستقر در بالین جذب
میشوند به استناد آیین نامه پرستاری مستقر در بالین تا ۵سال حق ادامه تحصیل در مقطع بالاتر را ندارند

 

 
دفعات مشاهده: 760 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر